Order

UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋
UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋
UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋
UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋

Order

Stores

English

Arrow down

Order

UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋
Arrow left
Arrow right

🎁 外送/自取:(發票隨當日出餐一併開出)

系統不再開立電子發票,請留意您的發票,如有問題請電話洽詢出餐店鋪協助處理。